Quản Thị Tuyết

Phòng ban :

Tổ khối 1

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0984343225

Email :

quantuyet1989@gmail.com

Thông tin :

Hồ Thị Thu Hoài

Phòng ban :

Tổ khối 1

Chức vụ :

Nhân viên thư viện

Điện thoại :

0358279957

Email :

hoaiho.a3s@gmail.com

Thông tin :

LÊ THỊ THỦY

Phòng ban :

tổ khối 1

Chức vụ :

tổ phó

Điện thoại :

0814114579

Email :

lethithuy8082@gmail.com

Thông tin :

HỒ THỊ LÝ

Phòng ban :

tổ khối 1

Chức vụ :

giáo viên

Điện thoại :

0816187968

Email :

Lynguyentrai@gmail.com

Thông tin :

Nông Thị Thương

Phòng ban :

Tổ khối 1

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0364477898

Email :

nongthuong76@gmail.com

Thông tin :

NGUYỄN THỊ HIỀN THƯƠNG

Phòng ban :

tổ khối 1

Chức vụ :

Tổ trưởng

Điện thoại :

0847022431

Email :

thuongnguyenkhoa@gmail.com

Thông tin :

Lê Văn Chung

Phòng ban :

TỔ KHỐI 1

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0986994930

Email :

lechung3615043@gmail.com

Thông tin :

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Phòng ban :

TỔ KHỐI 1

Chức vụ :

iáo viên

Điện thoại :

0966239558

Email :

nguyenhuong74@gmail.com

Thông tin :