Vi Thị Thơm

Phòng ban :

Tổ 2

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0398584177

Email :

thomvi.070591@gmail.com

Thông tin :

Nguyễn Thị Hồng Hà

Phòng ban :

Tổ 2

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0978966826

Email :

cuonghadakha@gmail.com

Thông tin :

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phòng ban :

Tổ khối 2

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0395720998

Email :

anhanhan79@gmail.com

Thông tin :

Lê Thị Thu

Phòng ban :

Tổ khối 2

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0989468039

Email :

tuanthu8081@gmail.com

Thông tin :

Nguyễn Thị Thu Phương

Phòng ban :

Tổ 2

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0946759090

Email :

nphuongtrang78@gmail.com

Thông tin :

Bùi Thị Oanh

Phòng ban :

Tổ khối 2

Chức vụ :

Khối trưởng

Điện thoại :

0356228387

Email :

buioanhdakha@gmai.com

Thông tin :