Nguyễn Thị Tuyết

Phòng ban :

Tổ khối 3

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0969111879

Email :

tuyetphamnt78@gmail.com

Thông tin :

Võ Thị Thu Thủy

Phòng ban :

Tổ khối 3

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0847059979

Email :

thuynguyentrai48@gmail.com

Thông tin :

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phòng ban :

Tổ khối 3

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0989616170

Email :

thanhxuan020188@gmail.com

Thông tin :

Mai Thị Yến Dung

Phòng ban :

Tổ khối 3

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0903582209

Email :

mtydung@gmail.com

Thông tin :

nguyễn Thị Trọng Hưng

Phòng ban :

Tổ khối 3

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0859864446

Email :

nguyenthitronghung@gmail.com

Thông tin :

BÙI THỊ THUÝ

Phòng ban :

Tổ khối 3

Chức vụ :

Tổ trưởng

Điện thoại :

0872414253

Email :

Thông tin :

ĐẶNG HUỲNH HUYỀN

Phòng ban :

Tổ khối 3

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0387422352

Email :

huyendanghuynh@gmail.com

Thông tin :