Thiều Thị Quyên

Phòng ban :

Tổ khối 4

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0988704463

Email :

thieuthiquyen4463@gmail.com

Thông tin :

Vũ Huy Hoàng

Phòng ban :

Tổ khối 4

Chức vụ :

Giáo viên thể dục

Điện thoại :

0978259868

Email :

vuhoang3686@gmail.com

Thông tin :

Mai Thị Lượng

Phòng ban :

Tổ khối 4

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0362091593

Email :

mailuong8614@gmail.com

Thông tin :

Thái Thị Mai Thoa

Phòng ban :

Tổ khối 4

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0355335338

Email :

maithoa8119@gmail.com

Thông tin :

Đặng Xuân Phúc

Phòng ban :

Tổ khối 4

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0972443839

Email :

dangphuc01011983@gmail.com

Thông tin :

Nuyễn Công Hoan

Phòng ban :

Tổ khối 4

Chức vụ :

Tổ trưởng

Điện thoại :

0944547782

Email :

nguyenconghoan8082@gmail.com

Thông tin :