Trần Xuân Hùng

Phòng ban :

Tổ khối 5

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0977231156

Email :

hunghang7579@yahoo.com.vn

Thông tin :

Nguyễn Ngọc Lượng

Phòng ban :

Tổ khối 5

Chức vụ :

Tổ trưởng

Điện thoại :

0949740788

Email :

ngyenngocluongdha@yahoo.com.vn

Thông tin :

Đinh Văn Toàn

Phòng ban :

tổ khối 5

Chức vụ :

giáo viên

Điện thoại :

0977667976

Email :

vinhdola2010@yahoo.com.vn

Thông tin :

Dương Thị Thơm

Phòng ban :

Tổ 5

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0943127373

Email :

thomntdn@gmail.com

Thông tin :

Nguyễn Thị Hoài Tiên

Phòng ban :

Tổ khối 5

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0984401356

Email :

hoaitien081990@gmail.com

Thông tin :

Văn Thị Thanh Hiền

Phòng ban :

Tổ khối 5

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0938046753

Email :

vanhiengn.dno@gmai.com

Thông tin :